VISION för HÄLSA åt ALLA

Datum: 2016-01-20  |   Författare: Ingemar Ljungqvist, Dr Sc (OIUCM)

Bild: Paul Anthony Taylor (som kommer till årsmötet den 13 mars), Dr. Matthias Rath och Ingemar Ljungqvist.

Vår nuvarande skolmedicin vilar på begrepp som vetenskap och beprövad erfarenhet och med patientsäkerhet som grundbultar. Men i vårt föregångsland USA när det gäller medicin finns en historia nedtecknad av dess framväxt. En historieskrivning som ännu inte gjorts för svenskt vidkommande.

NULÄGE

Idag ser det ut så här. Varje landsting brottas nu med ekonomiska problem, då de goda intentionerna i de svenska patienträttigheterna gör att vården för varje år ger stora underskott. Sverige är ett av de läkartätaste länderna, men här är en paradox: sjuktalen fortsätter att stiga. Detta gäller unga, vuxna yrkesarbetande och de gamla som nu inte verkar bli så mycket äldre. Ökningen i medellivslängd har oupphörligt stigit men nu börjar det plana ut. Och den ökningen vi fortfarande ser är ju för de som föddes på 1920-tal och 1930-tal. En tid då de växte upp som kosthållet blev allt bättre, det var riktiga livsmedel denna generation fick i sig under sin uppväxt och de slapp svälta, dessutom alltmer berikad med vitaminer från bananer och apelsiner under det mörka vinterhalvåret tack vare en handel med andra kontinenter. En annan viktig faktor var utbyggnaden av V/A som eliminerade flertalet infektionssjukdomar.

Nu hämtar vi siffrorna från USA: ledande dödsorsak där som här är hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärtattack eller hjärnblödning får hälften att sluta sina dagar. Men det är faktiskt ganska underligt ur ett biologiskt perspektiv, då djur ytterst sällan dör av denna orsak.

Nummer två och med epidemiska ökande tal är cancer. Hit räknas alla tumörsjukdomar. Men ökningen i dödstal är oroväckande och även om miljarder har satsats på forskning, sedan ”Kriget mot Cancer” inleddes på 1970-talet, har man bara sett ett väsentligt förbättrat överlevnadsutfall för ett fåtal cancerformer: testikelcancer hos män där växten rosensköna visat sig vara en värdig medicinalväxt, hos barn med leukemi likadant – men för de stora cancerformerna, lungcancer, mag- och tarmcancer och de två stora i Sverige, bröstcancer och prostatacancer har utvecklingen varit nära Status Quo i överlevnad. Förvisso har överlevnadstiden i antal år från diagnos till död förlängts men det har mer sin förklaring i tidig screening som t.ex. mammografi än att man kunnat göra något åt den obönhörliga inre växten. Samtidigt har man gått hårt åt de läkare som försökt se andra orsaker till cancer än de som fokuserat på den förändrade genen i cancercellen. I USA har man senast sommaren 2015 sett ett antal framstående alternativläkare som dött under mycket märkliga omständigheter. Gemensam nämnare var att de funnit en kroppsegen substans GcMaf som produceras av kroppen själv för att rensa bort mikroskopiska tumörbildningar. När någon okänd (eller varför inte en infektiös organism?) kunnat eliminera den kroppsegna produktionen av GcMaf så verkar cancern växa till sig.

Den tredje största faktorn som orsakar dödsfall i befolkningen är iatrogena dödsfall, d.v.s. av den föreskrivna vården själv orsakade dödsfall. Så står det självklart inte i dödsattesten, men flera djupgående studier i USA har visat att så är fallet och då rör det sig inte främst om kirurger som varit oförsiktiga med skalpellen utan först kommer biverkningar av enligt godkänd vetenskap föreskriven medicin. Speciellt inom psykiatrin har detta lett till höga dödstal. Här har dansken Peter Götzsche i sin bok föredömligt avslöjat detta. Men också svenska avhoppare från medicinbranschen som Peter Rost och John Virapen har inifrån avslöjat dessa mörkertal.

När det gäller Sverige föreligger inte ens en heltäckande undersökning, trots att man har anmodats ta fram siffrorna här också. Däremot finns det mindre studier om biverkningar etc som entydigt pekar på att föregångslandet USA har en efterföljare i Sverige.

Längre ner på listan kommer infektionssjukdomar. Det var däremot en dödare av rang under tidigare århundraden. Här har antibiotikan varit en livräddare under femtiotalet år, men nu verkar den ha sett sina bästa dagar. Antibiotikaresistenta bakterier börjar så sakteliga ge sig till känna och några nya antibiotika när de gamla blir overksamma bryr sig inte industrin om att satsa forskning på.

Otto Cars ord vid antibiotikaseminariet i Stockholm var belysande: ”Vi har begått ett självbedrägeri”, det vill säga vår tilltro till industrin har lurat oss att tro att de tar upp kampen mot bakteriernas egen metabolism och omprogrammering och spottar ut nya antibiotikum lika snabbt som bakterierna finner vägar att neutralisera dessa . Industrin har de senaste 20-30 åren bara nyproducerat ett fåtal antibiotika därför att det är lönsammare att låta bli.

Alltså ingen som säger sig vilja ha en vård där patienten står i centrum, kan väl acceptera det faktum att den tredje största dödsorsaken står att finna just där. Istället för sjukvård har vi alltså en sjuk vård, ja till och med en dödlig sådan.

HISTORIK

Hur har detta kunna uppstå? Det är ganska enkelt. Redan under 1900-talets första år planerade Rockefeller och Carnegie att monopolisera vården och inlemma den främst i ekonomiskt system som skulle gynna den egna läkemedelsindustrin. Med bröderna Flexmans hjälp utformades en plan, ett system för hur läkarutbildningen skulle inrättas, man gjorde utifrån oljevinsterna stiftelser som fördelade pengar till de universitet som kunde gynnas förutsatt att de ensidigt inriktade sig på biomolekylära processer. Hela konceptet såldes in till den amerikanska läkarorganisationen AMA, som då såg en stor möjlighet att reducera konkurrensen från homeopater, kiropraktorer, muskelmassörer och senare också naprapater samt akupunktörer. Dessa skulle hållas borta från den av samhället accepterade skolmedicinen. Likadant skulle alla terapier som utgick från elektromagnetism och informativa frekvenser lysas i bann. De senare skulle påklistras etiketten kvacksalveri, medan skolmedicinen skulle upphöjas till modern vetenskap.

Nu kunde läkemedelsindustrin enklare identifiera artificiella substanser, patenterbara sådana, som var verksamma mot ett visst symtom och lindrade det – utan att leta orsaker hos den sjuke och gå till botten med problematiken. En sjuk patient fick vare sig dö eller lika illa bli helt frisk. Då gick man miste om en marknad. I USA slog systemet ut mycket bra ur Rockefellers synvinkel. Universitet, läkarkår och läkarutbildningar inriktades efter detta koncept.

Före och under andra världskriget etablerade Rockefeller och tyska kemijätten IG Farben ett intimt samarbete. Bland annat utförde man statistiska utvärderingar av verkan av olika derivat av senapsgas och insektsgifter på den mänskliga organismen. Efter krigsslutet styckades koncernen och partnern IG Farben upp i tre delar: BASF, Hoechst och Bayer som sammantaget hade filialer i hundratals länder. Patenten från IG Farben hamnade som krigsskadestånd hos Rockefellers amerikanska läkemedelsindustri. De gifter som man tidigare testat på bland annat fångarna i Auschwitz kunde nu marknadsföras som cytostatika och sänkte de höga kolesterolvärden som blev så kallade statiner.

Nu skulle Rockefellers amerikanska skolmedicinska koncept också bli dominerande i världsskala.

Här har flera författare kartlagt denna framväxt steg för steg. Michael Culbert har i sin bok The Medical Armagheddon kartlagt historiken liksom Matthias Rath i klar kronologisk ordning redogjort för hur dominansen växte fram. Här finns det bra sammanfattat på svenska:

http://newsvoice.se/2015/12/31/rockefellers-och-lakemedelsindustrin/

Något senare införlivades också begreppet RCT-randomiserade dubbelblinda placebokontrollerade försök som ett Rockefellerskt vetenskapligt kriterium på hur en artificiell kemisk substans skulle kunna godkännas som läkemedel. Ett effektivt sätt att förhindra små uppstickare eller för mindre ekonomiskt starka läkemedelsföretag att vara med och tävla. Ett godkännande för ett nytt läkemedel kostar belopp i mångmiljonklassen. Samtidigt utesluter det alla naturliga preparat att bli godkända – går de inte att patentera kan man näppeligen privat bekosta godkännanden utan att få några pengar tillbaka till erforderliga studier.

Men kroppen är ett naturligt system, som förkastar artificiella ämnen. Detta leder lika logiskt till biverkningar.

Då Rockefeller också hade stora dominerande intressen i mediebranschen kunde man också satsa pengar på att misskreditera de som kom dragandes med alternativa uppfattningar, samtidigt som man frikostigt kunde ge gåvor åt journalister, läkare och inte minst professorer som stödde den nu uppkomna vetenskapssynen. Den sistnämnda kategorin med professorer styrdes också med järnhand genom att de hela tiden var beroende av forskningsanslag från Rockefeller-koncernen. Inte så underligt att till exempel de stora upptäckarna inom medicinhistorien som Linus Pauling och Albert Szent-Gyrögyi blev hårt ansatta när de faktiskt föreslog det naturliga ämnet C-vitamin som ett mycket potent läkemedel mot mängder av sjukdomar. Men också för att ta höga doser C-vitamin för att förebygga att sjukdom uppstår.

ANALYS av den svenska situationen.

I Sverige var läkarkåren tidigt ute för att försöka få legitimitet. Man bildade sålunda skråorganisationen Corpus Medicii redan 1663. Men det gällde samtidigt att baktala dåtidens andra medicinskt kunniga utövare. Det var främst de kvinnor som hade kännedom om örters läkande kraft. Därför spelade Corpus Medicii med som en huvudaktör i de häxprocesser som tog sin början i vårt land 1668. Efter några namnbyten blev det senare Medicinalstyrelsen. Idag har denna delats i tre delar: Socialstyrelse, Läkemedelsverk och Folkhälsoinstitut.

Men den huvudsakliga inriktningen för det gamla skrået har inte förändrats. När frågan ställts till exempelvis ansvariga på Socialstyrelsen: När bytte Socialstyrelsen inriktning? Ja, då blir man svarslös. Det är inte att undra på då man aldrig bytt färdriktning. Möjligen kunde man se en markering där makten förskjutits från läkarna till de som producerar deras verktyg - läkemedelsindustrin. Uppdelningen av gamla Medicinalstyrelsen där Läkemedelsverket gjorts till en affärsdrivande verksamhet, där inkomsterna de får tas ut av läkemedelsindustrin har resulterat i en beroendeställning där Läkemedelsverket är nitiska på att undanröja enkla, en del mycket potenta naturliga botemedel för att säkerställa den Rockefellerska modellen.

Trots att denna treenighet i sina portalparagrafer har inskrivit positiva ordalydelsen om hälsa och mål fungerar de ändå som en garant för att Skolmedicinen ska ha monopol, allt enligt den av Rockefeller utstakade modellen. Samtidigt har detta kraftfullt bidragit till att den tredje största dödsorsaken är vårdens egna.

Genom olika grepp har man från dessa myndigheter permanentat en skolmedicinsk modell, helt enligt det Rockefellerska ursprungliga konceptet. Man har också många gånger använt sig av huvudvapnet - parollen ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det begreppet saknar en klar och entydig juridisk definition och därför har det brukats som ett tillhygge och tolkats av den som haft maktposition att motarbeta läkare som velat gå längre och vara LÄKA-re i ordets rätta bemärkelse.

En del av Socialstyrelsens ombud har sagt att det är liktydigt med vad som finns publicerat i de stora medicinska facktidskrifterna. Nu råkar det vara så att till och med det argumentet är skriande ihåligt då flera chefredaktörer har hoppat av sina yrken och gått ut och sagt att kanske bortemot hälften av alla publicerade artiklar är falsifikat byggt på både fusk och lek med statistiken.

Därför har man också döpt en mängd sjukdomstillstånd till kroniska, även om det bevisligen finns tusentals med undantag och vittnesmål från patienter som återvänt till hälsa. Men om ”vetenskapen” saknar verktyg att behandla dessa så får man inom skolmedicinen fortsatt dras med det begreppet, vilket ju faktiskt är ett underbetyg åt hela verksamheten.

Betecknande är att man också från svensk skolmedicin är mycket obenägen att söka en grundläggande orsak till en patients hälsoproblem. Detta har ytterligare blivit försvårat genom att undersökande läkare sitter fast i ett management-system som reducerar besökstiden till 15 minuter.

Då blir det enklare för både läkare och patient att snabbt skriva ut några patenterade piller. Är patienten troende på skolmedicinen kanske den korta stunden med läkaren stimulerar de egna självläkande krafterna så pass att placeboeffekten slår ut i full blom och patienten blir frisk.

Tyvärr gäller inte detta alla. Det finns många, många som blir mycket illa bemötta, samtidigt som läkarna förhindras med byråkratiska reglementen att ens göra sitt bästa. När dessutom medicinalråden, de kunskapare som använts i flertalet fall försvarat helt andra intressen har det då och då avslöjats stora tragedier inom myndigheternas sfär. De amalgamskadade i Sverige har förutom sin sjukdom blivit betraktade som parias. Likadant blir den stora majoriteten av whiplashskadade utan adekvat vård liksom huvuddelen av smärtpatienter, fastän metoder och kunskapen finns tillgänglig. En annan grupp är de som idag är elöverkänsliga och där de värst drabbade idag utgör ett annat internt ”flyktingproblem”. Här har främst mobilindustrin avlönat vissa med medicinsk utbildning för att de ska förneka problematiken. Socialstyrelsens aktiva medverkan att inför denna patientgrupp förneka deras problem, påminner mer om en politisk handling där Übermensch-ideal spelar en avgörande roll för deras verklighetsbild. En mångfasetterad svensk och internationell forskning visar att vi idag har fått en kraftfull negativ påverkan från mestadels artificiella elektro-magnetiska fält som ger ohälsa.

Andra egendomligheter ur garderoben är de oetiska kariesförsök som utfördes av läkare på förståndshandikappade män i Lund under 50- och 60-talet. Nu pågående försök är elchocksbehandlingar och psykiatrins enorma utskrivning av bland annat narkotikaklassade preparat åt de som fått slaskdiagnosen ADHD.

Det finns dock delar av verksamheten som kräver beröm. Omhändertagandet vid akuta livshotande situationer är oftast livräddande. Barnmorskornas stödjande händer vid livets tillkomst likaså. Flera kirurgiska ingrepp som blivit rutin kan också räknas hit.

Samtidigt som kirurgin exempelvis när det gäller fetmaoperationer får, trots larmrapporter hos de opererade, fortsätta utan att beprövade kostrekommendationer först sätts in. Likadant här finns olika starka ekonomiska intressen i bakgrunden.

VISION

Det ultimata målet måste vara allas rätt till hälsa. Men samtidigt inte blunda för livets oundvikliga slut. Att då få ett värdigt omhändertagande, där andras stödjande händer och armar är avgörande för ett värdigt slut. Men dessförinnan måste målet vara att kunna få uppleva sin 90-årsdag full av mental spänst och kanske rent av då kunna ta delta i dansen med barnbarn och barnbarnsbarn. Vi behöver väl inte vara sämre än gamlingarna i Hunza, på Okinawa eller i Kaukasus bergstrakter. Eller varför inte jämföra oss med det ökande antalet 100-åringar på Kuba, som kanske då unnar sig en födelsedagscigarr.

Det borde gå om vi utgår från den bästa definitionen på hälsa som formulerats: Hälsa är det naturliga tillståndet. Evolutionen har danat majoriteten av oss med en genuppsättning som kan genomföra sina celldelningar, nästintill perfekt uppemot femtio gånger, så att vi borde kunna uppnå en optimal livslängd på 95-115 år. Men där sätter vår mitos (celldelning) en gräns. Men fram till dess har vi utrustats med genom evolutionen fantastiska celler, som också har inbyggda mekanismer för självreparation. Det gäller att förse cellerna med vad de behöver, så inga brister uppstår. Likadant reducera all överflödig belastning på dem med allehanda onaturliga gifter, inkluderat läkemedel.

Alltså måste utgångspunkten för en vård som siktar mot hälsa utgå från hela patienten och dennes relationer till miljön, inkluderande det sociala sammanhanget. Det går inte att reducera detta till 15 minuter med en biokemiskt skolad läkare. Då begår man våld mot patienten när det ska vara vård.

Men här uppträder samtidigt en oerhört stor möjlighet, en nästintill outnyttjad resurs för samhället: nästan alla de människor som tillägnat sig en gedigen utbildning i andra hälsoskolor. Här samsas en brokig skara av akupunktörer, naprapater, muskelmassörer, homeopater, andningsterapeuter, kostrådgivare gärna med LCHF som bas i utbildning, ortomolekylära läkare, örtterapeuter, laserbehandlare m.fl.

Flera av dessa har också uppfyllt det tredje kravet för läkare. De följer nogsamt kunskapsutvecklingen och många har därför införskaffat datoriserade hjälpmedel i form av Rayonex, Oberon, Es-Complex ( (Es-Tech) m.fl. Med dessa verktyg kan de göra en cirka tiominuters diagnos och då erhålla flera hundra olika mätvärden om olika brister eller belastningar på flera organ, vävnader i kroppen. I jämförelse med detta så kan blodtrycks- och blodprovstagning med avseende på sänkan, som idag görs rutinmässigt på mottagningarna, betraktas som rena parodin på mätningar av kroppsfunktioner. Skulle man införskaffa fler värden får man skicka t.ex. ett blodprov till labbet där utvärderingen tar dagar i anspråk.

Med de nya alternativa teknikerna skulle det vara fullt möjligt att genomföra årliga kroppsbesiktningar för hela befolkningen över de femtio för att utröna vilka åtgärder de behöver sätta in så att sjukdomen inte skall bryta ut.

Likadant finns det ett antal manuellt arbetande terapeuter idag i vårt land som kan söka orsaken till smärtrelaterade problem och även åtgärda dessa. Kommer man åt orsaken - tillräcklig vetenskaplig grund finns för detta - kan också såväl problemet som smärtan försvinna för gott. Patienten blir frisk. Att förskrivas smärtstillande medel kan enbart hjälpa i det korta perspektivet. På sikt leder det till en enorm belastning på utrensande organ som kan förgiftas av medicinmissbruket.

Listan av möjligheter kan göras mycket längre, där man ersätter en stor del av gängse vård med preventiva åtgärder och åtgärder som undersöker problematiken på djupet och med en helhetssyn.

Likadant måste en regel införas att man med naturenliga metoder först måste undersöka om man kan gå tillbaka till hälsa, istället för allehanda kirurgiska ingrepp, som måste bli en sistahandsåtgärd för att avhjälpa vissa funktionsproblem hos patienten när den naturliga arsenalen av möjligheter är uttömd. De kirurgiska ingreppen är ju dessutom ofta irreversibla, då de ofta innebär amputation i en eller annan form.

För att målet hälsa ska uppnås måste de som är involverade ha den målsättningen med sitt yrke. De som är utsedda att sitta i beslutande församlingar måste åläggas ett större krav. De måste garantera att deras absolut främsta mål är folkets hälsa. Skulle det visa sig att de istället företräder kommersiella eller andra särintressen skall deras medverkan i den beslutande församlingen omedelbart avslutas och ersättas med en annan person. Således ett krav som går långt utanför den relativt tama jävsförbindelse som finns.

Den kritiske läsaren undrar då hur det går med patientsäkerhet osv. Det finns ett nutida historiskt exempel när man relativt snabbt på grund av ekonomiska realiteter släppte loss denna potential av utanför skolmedicinen stående alternativ. Det var på Kuba när banden med Sovjet upphörde akut.

Då öppnade sig Kuba för den folkliga kunskapen. Lokala örter fick användas. Alternativa terapier fick provas. Läkare med akupunkturutbildning fick större befogenheter o.s.v. Resultatet blev att den ekonomiska åtstramningen fick som biverkan en bättre hälsostatus och flera nya element införlivades med den kubanska skolmedicinen. Ibland får man höra att de hårdast, mest auktoritära medicinska systemen finns i Nordkorea, Kuba och Sverige, då enbart dessa tre länder förbjuder andra läkare att mot betalning behandla barn under åtta år. Alltså kan inte barn i Sverige erhålla akupunktur av en erfaren akupunktör eller pröva homeopatiska medel mot vaccinationsskador. Men i exemplet med Kuba kan man faktiskt komma i åtnjutande av detta, då det där står läkarna fritt att till sin grundutbildning komplettera den med gedigna kurser i exempelvis akupunktur. I Sverige kan en akupunkturkurs på några veckor ge en läkare rätt att ge akupunktur inom vården. Normalt brukar förbunden rekommendera minst två års specialistutbildning för sina elever!?!

Lika självklart borde det som idag är alternativ, men skulle ha en stor potential att vara en stor tillgång för folkhälsan vara underkastade en noggrann kontroll . Det får inte bli en lekstuga för amatörer. De som får vara verksamma i ett sådant system måste kunna verifiera en gedigen medicinsk basutbildning samt att de har genomfört tillräcklig praktik inom området innan de kan införlivas i visionen. Men detta borde kunna skötas av de förbund som idag redan har satt upp riktlinjer för dem som de utbildat. Under en övergångstid borde förbundens administrativt kunniga medarbetare också vara ledande när det gäller att utforma regler. Detta då det inom dagens myndigheter råder en skriande brist på elementära fakta när det gäller dessa terapier.

Ett första steg i denna utveckling vore att starta ett antal – i alla fall ett – hälsans hus i Sverige där flera alternativa terapier samverkar i samma byggnad och där också intresserade läkare medverkar, där man gemensamt och med patientens egna val av terapi i förgrunden hjälper patienten tillbaka till hälsa. Det behövs ofta en blandning av traditionell skolmedicin och alternativa terapier.

I ett sådant hälsans hus borde verksamheten också noggrant följas av en ekonomisk utvärdering där man kan läsa av samhällskostnaden för olika åkommor kontra det ekonomiska utfall som redan finns inom dagens skolmedicin. Detta hälsans hus kan faktiskt genomföras mycket snabbt om man drar lärdomar från det sjukhus i Pitigliano i Italien där flera terapier samverkar och där det vetenskapliga underlaget för de olika behandlingarna har redovisats.

Men den kanske allra viktigaste delen i visionen är att friskt folk bygger en välmående nation. Det gäller att förstärka de folkhälsoåtgärder som redan betytt mycket och att i dessa involvera stora befolkningsgrupper. Här borde finnas en mängd med åtgärder för universitetsfolk att genomföra en genomlysning av aktuell forskning och komma ut med råd om rätt kosthåll och hur vi till vardags undviker riskfaktorer. När det gäller kostråden har den delen av Myndighetssverige som hittills gett ut sådana d.v.s. Livsmedelsverket varit så tungt belastade av livsmedelsindustrins inflytande att de diskvalificerats för uppgiften.

Men under livets olika skeenden händer ibland det oförutsedda. Det livshotande tillståndet kan uppstå efter ett olycksfall eller man råkar ut för en livshotande infektion eller något annat akut livshotande. Då uppsöker man akuten. Den livräddande funktionen hos skolmedicinen kan man ha stort förtroende för. Men är ohälsan av kronisk natur, då finner man de bästa terapeuterna utanför den samhällsstyrda omsorgen. Den finns hos de duktiga alternativarna. Men då gäller det att vara välbemedlad.

Paradoxen har uppstått: att man som yrkesarbetande under kanske en hel livstid betalat sin skatt för att komma i åtnjutande av den bästa vården – när man väl behöver den. Nej, den bästa vägen tillbaka till hälsa är placerad utanför samhällets omsorger. Den får man bekosta själv, inte så konstigt då att man ser ett ökande samband mellan hälsa och klasstillhörighet. De rika kan bekosta en hälsokur som leder tillbaka till hälsa, medan de med små ekonomiska resurser hamnar inom skolmedicinens ekorrhjul, vars mediciner snarare permanentar det kroniska tillståndet.

Vilken borde vara politikens väg i dessa hälsofrågor?

Ett fortsatt underdånigt krypande under den Rockefellerska modellen där Läkemedelsindustrin ser den sjukes kropp som en marknad för deras patenterade mediciner eller vill man göra en egen analys och visionärt skissa upp en modell för en framtida vård, vars yttersta mål är hälsa?

5 tidningar per år

NYHETER OCH ARTIKLAR

Föreningsstämman 2018

2018-02-11: Välkommen till vår föreningsstämma 2018 som äger rum i Göteborg den 10 mars. OBS! Lo ...

Trådlös teknik är en folkhälsofara!

2018-02-08: Inför julen damp det ner det ena efter andra reklambladet och reklamhäften i brevlådan, med alleh ...

Streptokocker avdödades med hjälp av kolloidalt silver

2018-01-16: Jag räddade eventuellt mina ben genom att ta livet av de betahemolyserande streptokocker som jag ...

Medborgarjournalisten Bechir Rabani avled i natt, 33 år gammal.

2017-12-16: Vi kan med förfäran meddela att medborgarjournalisten Bechir Rabani, som intervjuades i 2000-Talet ...

Värmeakupunktur - en uråldrig kinesisk läkekonst

2017-12-04: Sam Mac är en ansedd kinesisk läkare som har kommit till Sverige för att erbjuda sin behandlin ...

Sven botade sin cancer med kosttillskott, superfoods, ketogen kost och kolloidalt silver

2017-12-02: Sven Erik är extremt förbannad på myndigheternas sätt att helt ogenerat ljuga medborgarna rätt ...

Kåseri: Beskedet efter 15 fluorfria år

2017-11-29: Ja, jag är en gottegris. Det erkänner jag. Åtminstone en liten minigris som ser till att det ofta ...

Smartphones, smarta för vem?

2017-10-13: I allt fler studier påvisas hur mobilstrålning kan orsaka cancer, men nu höjs röster för att mo ...

Det fria ordet är hotat

2017-09-23: Både myndigheter och massmedia ger sig på det fria ordet trots att det är skyddat av diverse inte ...

Lev länge med kinesisk visdom

2017-07-11: Vi frågade den kinesiske läkaren Sam Mac i Malmö om hans bästa tips för att leva ett långt och ...

Startsida