Johan Thyberg, professor på Karolinska om Macchiarini affären och om kirurgernas varningar.

Datum: 2016-03-27  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Detta är en sammanfattning gjord av Johan Thyberg, sammanfattad innan Anders Hamsten avgått och likaledes medan det fortfarande gällde att Paolo Macchiarini skulle få behålla sitt uppdrag till den sista november

Angående Aktuellts sändning 2016-02-04...

Paolo Macchiarini (PM) "sägs upp" á la modum Karolinska Institutet, inte med omedelbar verkan, nej utan om TIO MÅNADER genom att inte förnya hans förordnande... dvs. inte pga att PM:

1. Utfört 4 experimentella forskningsingrepp på 3 KS-patienter (under åren 2011-2013) utan några föregående djurexperimentella försök, dvs. man gick från tanke och tro direkt till människoförsök. Den första experimentella implantationen på en råtta med en plastluftstrupe skedde mitten av augusti 2013 (!) dvs. mer än en månad efter att KS-fall 3 utsatts för sin 2:a experimentella implantation som utfördes av PM då den första plastprotesen havererat pga materialkollaps, fistelbildningar och total frånvaro av normal slemhinnebeklädnad. Den 2:a protesen löste inga problem, tvärtom, situationen blev katastrofal.

2. Genom experimentell implantation av plastluftstrupar högst sannolikt förkortat 2 människors liv (KS-fall 1 och 2). Båda patienterna hade långsamväxande tumörer (lokal low stage mucoepidermoid respektive adenocystisk cancer utan fjärrmetastaser) och betydande chans till långtidsöverlevnad >10 år.

3. Förorsakat 1 ung patient (KS-fall 3) mer än 3½ års intensivvård och 191 kirurgiska ingrepp (på KS) direkt relaterade till de 2 dysfunktionella plaststrupsproteser som experimentellt implanterades i henne. Antal ingrepp: thoraxkirurgi 6, sårrevisioner 68, gastrokirurgi inkl esofagectomi (matstrupen utlagd på halsen) 31, kärlkirurgi 8, plastikkirurgi 1, kroniskt öppetstående thorakotomi (där illaluktande var tömmer sig i urinpåse), nutrierad via sond genom bukväggen, överlevt 40 nära-döden-episoder (protesobstruktion, kvävning), 68 stent-ingrepp i luftväg, kroniskt tracheostomerad, på ECMO 3 gånger, sövd med gas (sevoflurane) >7 veckor, genomgått >8000 (åtta tusen) bronkoskopier, tv dömd till kronisk intensivvård som pågått sedan 2012-07-24 (>3½) år pga behov av bronkoskopier minst var 4:e tim dygnet runt alla dagar i veckan året runt, svårt traumatiserad, oändligt med dödsångest mm.

4. Experimentellt implanterat plaststrupar i minst 4 ryska patienter med benigna åkommor. Samtliga måsta anses ha fått sina liv högst förkortade pga dessa forskningsexperiment på människor. Endast 1 rysk patient har överlevt efter att plaststrupen kunde tas bort pga svåra komplikationer (hade tillräcklig längd kvar av sin egen luftstrupe för att göra detta möjligt men patienten blev stum efter denna rekonstruktion). Således har 6 patienter avlidit

efter svåra komplikationer och uttalat lidande, 1 patient vårdas fortsatt efter 3½ år inom intensivvården med gräslig livskvalitet och 1 patient har överlevt då plaststrupen kunde tas bort.

5. Stympande av 1 ung patient (KS-fall 3) genom att:

· Recesserat (tagit bort) halva hennes bröstkorg (högersidig thorakoplastik) vilket innebär att hennes chans nu att bli singellung- och luftstrupes-transplanterad med "klassisk donator" kraftig försämrats, dvs. ytterligare och avsevärt försämrat hennes möjligheter till ”escape route”.

· Recesserat flera tracheal-broskringar av hennes egen kvarvarande luftstrupe, så att även om hon skulle erbjudas transplantation och överleva denna så kommer patienten sannolikt att bli kroniskt tracheostomerad.

6. Förorsakat 3 patienter på KS (fall 1-3) livshotande komplikationer, svårt lidande dödsångest (2 av dem idag döda) utöver det lidande och död som PM orsakat de ryska Krasnodar- samt den amerikanska patienten Hannah.

7. Ljugit för 3 patienter (KS-fall 1-3) och dess anhöriga om att djurförsök utförts innan experimentella forskningsförsök (implantation av plaststrupar) inleddes.

8. Bevisligen misslett KS-fall 1 i Informed Consent som per definition inte är ett Informed Consent då ingen etikprövning skett samt genom att ge patienterna (inkl den ryska patienten Julia Tuulik) allmänt vilseledande information vilket klargjorts i dokumentärserien Experimenten (för KS del fall 1).

9. Inte sammankallat till någon multidisciplinär preoperativ konferens inför operation av KS-fall 3. Inför KS-fall 1-2 sammankallades trachealkirurgiskt inkompetent kollegium (utöver föredragande PM med egenintresse i metoden). Inte heller någon representant från transplantationskirurgiska kliniken närvarande (!). Inga etiska aspekter diskuterades enligt föreliggande dokumentation från dessa sammankomster. Beslut om operation var formellt redan fattat (av PM) när patienter skrevs in (se aktuella inläggningsjournaler).

10. Brutit mot Lagen om etikprövning 4 gånger. Etikprövning saknas för samtliga 4 implantationer på de 3 KS-patienterna.

11. Brutit mot Läkemedelslagen 12 gånger. Inga tillstånd har erhållits för implantation av någon av de 4 plastproteserna där 3 olika substanser (Epoetin, Filgastrim, TGF-B3) användes per implantation på de 3 KS-patienterna.

12.Brutit mot att inte rapportera de akut livshotande komplikationerna som varit direkt kopplade till de 4 implantationerna av plastluftstrupar på 3 KS-patienter.

13. Brutit mot att inte rapportera de livshotande komplikationerna som uppkom under administreringen av Epoetin (NeoRecormon) i extremt höga doser som led i PM:s experimentella postoperativa ”Regenerative Boasting Therapy” (3-4 gånger högre dos än den av tillverkaren rekommenderade terapeutiska maxdoseringen på helt annan indikation). Samtliga patienter drabbades av centrala tromboemboliska komplikationer.

14.Brutit mot företaget Roche´s rekommendationer och ej informerat företaget om den experimentella ”off label” (högdos-administrering tillika annan indikation) av Epoetin (NeoRecormon).

15.Brutit mot företaget Amgens´s rekommendationer och ej informerat företaget om den experimentella ”off label” (högdos-administrering, tillika annan indikation) av Filgastrim G-CSF (Neupogen).

16. Brutit mot flertalet paragrafer i Helsingforsdeklarationen, version 2008 (aktuell version för KS-implantationer 1-3 under perioden juni 2011-juli 2013).

17. Brutit mot Genève-deklarationen.

18. Brutit mot Nürnbergkoden.

19. Brutit mot flertalet paragrafer i ”International Stem Cells Research (ISSCR) Guidelines”.

20. Brutit mot Belmont rapportens intentioner (”Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research”) 1978.

21. Brutit 4 gånger (KS-fall 1-3 patienter) mot företaget R&D Systems direkta direktiv om att TGF-B3 inte får ges vare sig till människor eller djur utan endast får användas på cellkulturer i laboratoriemiljö pga så kallad ”viral transfer risk”, och därmed utsatt patienter och alla levande organismer för oförutsägbar virussmittorisk.

22. Ljugit i Lancet om att etikprövning skett.

23.Seriellt fabricerat, förfalskat och utelämnat data i minst 7 artiklar som alla enligt extern granskare fyller kriterier för klara forskningsoegentligheter.

24. Fått sina forskningsanslag från Vetenskapsrådet, Hjärt-lungfonden, Cancerfonden, Stockholm Läns landsting indragna med omedelbar verkan pga av PM:s forskning anses djupt oetisk och inte utförts i enligt med gällande lagar och föreskrifter.

25. Ljugit otal gånger på konferenser, i filmdokumentärer (US, ARTE, France 2, BBC, SVT) och media om patienternas outcome, senast i tyska media avseende ryska patienten Julia Tuulik (se SVT dokumentär del 3), avklarade och pågående djurförsök mm.

26. Involverad i pågående förundersökning om grovt vållande till död i 2 fall (KS-fall 1-2), grovt vållande till kroppsskada i 1 fall (KS-fall 3).

27. Ljugit om KS-fall 2 i NYT 2012-01-12 och Boston Globe genom att hävda att “What we did is surgically remove his malignant tumour" respektive "breathing well and are cancer free, Macchiarini said". Detta är lögn, peroperativt fryssnitt visade att tumörresektionen inte var radikal i KS-fall 2.

28. Inte ha informerat KS-fall 2 om att han inte var radikalt opererad. Patienten kom till KS med ett icke akut livshotande tillstånd, långsamväxande malign grundsjukdom, sannolikt betydande långtidsöverlevnad enligt punkt 1. Lämnade Sthlm med kvarvarande cancer samt en komplett dysfunktionell plaststrupe och avled 3½ månad senare sek till komplikationer av implantationen.

Inte någon av ovan 28 punkter anförs som uppsägningsgrundande eller ”förtroendeskadande” utan det, som enligt KI:s styrelseordförande Lars Lejonborg, anses ha varit förtroendeskadande gentemot KI och som är anledningen till att PMs förordnande inte förlängs efter sista november 2016 är att PM:

i sin CV utgivit sig för att vara "äkta" professor fast han egentligen var adjungerad men KI har ju tidigare/nyligen bedömt att detta i och för sig inte var något problem då KI anser att PM var/är professorskompetent.

så då återstår att ”avskeda” PM, om 10 månader genom att observera inte förnya hans förlängning som då löper ut pga att... PM inte fullföljde en statistikkurs i Alabama för 26 år sedan och för att PM:s thoraxkirurgiska externplacering (Clinical Fellowship) också den för 26 år sedan i Alabama inte tycks ha fullgjorts.

Det förstår ju alla att dessa 2 sista punkter naturligtvis överskuggar allt annat inklusive patientövergreppen med katastrofala konsekvenser...

Förtroendet för Karolinska Institutet och dess rektor Anders Hamsten är för evigt bortblåst - korruptionen, skandalen, härdsmältan är total.

Relaterade länkar:
Erik Enby om Macchiarini-skandalen (kostdemokrati.se)

5 tidningar per år

NYHETER OCH ARTIKLAR

Vår Facebooksida är kapad!

2018-02-22: Idag, den 22/2 2018, upptäcktes att 2000-Talets Vetenskaps Facebooksida (https://www.facebook.com/2 ...

Föreningsstämman 2018

2018-02-11: Välkommen till vår föreningsstämma 2018 som äger rum i Göteborg den 10 mars. OBS! Lo ...

Trådlös teknik är en folkhälsofara!

2018-02-08: Inför julen damp det ner det ena efter andra reklambladet och reklamhäften i brevlådan, med alleh ...

Streptokocker avdödades med hjälp av kolloidalt silver

2018-01-16: Jag räddade eventuellt mina ben genom att ta livet av de betahemolyserande streptokocker som jag ...

Medborgarjournalisten Bechir Rabani avled i natt, 33 år gammal.

2017-12-16: Vi kan med förfäran meddela att medborgarjournalisten Bechir Rabani, som intervjuades i 2000-Talet ...

Värmeakupunktur - en uråldrig kinesisk läkekonst

2017-12-04: Sam Mac är en ansedd kinesisk läkare som har kommit till Sverige för att erbjuda sin behandlin ...

Sven botade sin cancer med kosttillskott, superfoods, ketogen kost och kolloidalt silver

2017-12-02: Sven Erik är extremt förbannad på myndigheternas sätt att helt ogenerat ljuga medborgarna rätt ...

Kåseri: Beskedet efter 15 fluorfria år

2017-11-29: Ja, jag är en gottegris. Det erkänner jag. Åtminstone en liten minigris som ser till att det ofta ...

Smartphones, smarta för vem?

2017-10-13: I allt fler studier påvisas hur mobilstrålning kan orsaka cancer, men nu höjs röster för att mo ...

Det fria ordet är hotat

2017-09-23: Både myndigheter och massmedia ger sig på det fria ordet trots att det är skyddat av diverse inte ...

Startsida