TEMA VAL

 

Partiernas svar på 2000-Talets Vetenskaps frågor inför valet 2022!

Under valveckan skickade Föreningen 2000-Talets Vetenskap ut en enkät via e-post med 22 st. frågor av mer grundläggande natur till samtliga partier som är registrerade hos valmyndigheten till det svenska valet 2022 och har egna valsedlar med rikskandidater.

Nedan redovisas svaren från de partier som har inkommit med svar (i bokstavsordning). I de fall partierna inte har inkommit med svar har vi efter förmåga sökt deras representanter vid valstugorna i Lund och Malmö.

OBS! Partier som av olika anledningen inte har inkommit med svar kan skicka in sina svar även en tid efter valet. Vi kommer då att komplettera listan. Här finns valenkäterna att ladda ned.

  Partier i bokstavsordning Svarat Representant
Alternativ för Sverige Officiellt, mail Sven Valerio
Den onda kycklingen Officiellt, mail Aaron Hendberg Cerda
Knapptryckarna Officiellt, mail Peer Norbäck
Kristdemokraterna Officiellt, mail Tove Fridman
Liberalerna Valstuga Martin Martinez, Lund
Medborgerlig samling Officiellt, mail Leif Svensson
Miljöpartiet Valstuga Maria Roldin, Lund
Moderaterna Valstuga Helena Grahn
Socialdemokraterna Valstuga Arwin Sohrabi (Malmö), Jörgen Nilsson (Lund) avvek efter den andra frågan. Fortsatte sedan att fråga en kvinnlig kollega till Jörgen.
Socialisterna - Välfärdspartiet Officiellt, mail Karl Gustav Nilsson
Sverigedemokraterna Valstuga Victoria Tiblom
Vänsterpartiet Valstuga Helena Falk

Partiernas svar

Även om partierna har uppmanats att försöka svara endast ett alternativ på nedanstående frågor (A, B eller C) så har vi också godkänt andra typer av svar. OBS! Partiernas svar ska inte tolkas som att de står bakom alla påståenden/sakfrågor som nämns i svarsalternativet, utan endast vilket alternativ som är mest i linje (väger tyngst) med sin politik och/eller ideologi.


Vision och värdegrundÄr visionära mål och idéhistoria en viktig del inom er politik?

 1. Nej. Vi arbetar inte aktivt för att involvera sådana frågeställningar i vår kommunikation med väljare eller i politiska debatter.
 2. Ja. Det utgör grunden för sakpolitiken och våra politiska idéer. Vi arbetar aktivt för att lyfta sådana frågor i den politiska debatten och vid vår kommunikation med väljarna.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige A  
Den onda kycklingen B  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna B. Den Kristdemokratiska idéhistorien och visionen är grunden för vår politik.  
Liberalerna   B
Medborgerlig samling Självklart.  
Moderaterna   B
Miljöpartiet   B
Socialdemokraterna Lund   B
Socialdemokraterna Malmö   B
Socialisterna- Välfärdspartiet B  
Sverigedemokraterna   B
Vänsterpartiet   B


Har ni en uttryckt vision kring hur ett framtida samhälle ser ut som baseras på er politik?

 1. Ja.
 2. Nej. Vi fokuserar på sakfrågor.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige B  
Den onda kycklingen B  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna A och B i kombination.  
Liberalerna   A. Se liberalerna.se.
Medborgerlig samling Självklart är visioner i kombination med sakfrågor viktiga.  
Moderaterna   B
Miljöpartiet   A. Finns i partiprogrammet.
Socialdemokraterna Lund   A. Finns i handlingsprogrammet på partiets hemsida.
Socialdemokraterna Malmö   A, på hemsida. En vision om det klasslösa samhället. Ernst Wigforss.
Socialisterna- Välfärdspartiet A  
Sverigedemokraterna   A. Se sd.se.
Vänsterpartiet   A. På vår hemsida.


På vilken kunskapsgrund baserar ni er sakpolitik?

 1. På vetenskaplig konsensus. Den vetenskap och de studier som stöds av en majoritet av professionen, snarare än enskilda forskare med avvikande uppfattningar eller egna i hopsnickrade lösningar eller ideologier som saknar förankring i vetenskap.
 2. På våra egna bedömningar av forskningsläget. Vetenskaplig konsensus och majoritetsuppfattningar är i sig ingen riktlinje vid utformande av våra sakfrågor. Vi förlitar oss i första hand på vårt eget omdöme och förnuft för att bedöma vilken vetenskap eller ståndpunkter som formar vår sakpolitik. Det är politikernas sak att bestämma vilken vetenskap som ska tillämpas, inte vetenskapssamfundets konsensus.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige B  
Den onda kycklingen A  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna A  
Liberalerna   A
Medborgerlig samling Självklart är vetenskap en gedigen grund att stå på parat med en egen visionär grund.  
Moderaterna   A och B.
Miljöpartiet   A
Socialdemokraterna Lund   A
Socialdemokraterna Malmö   Forskning och vetenskap är en viktig komponent.
Socialisterna- Välfärdspartiet B  
Sverigedemokraterna   A
Vänsterpartiet   A

 

Hur formar ni er värdegrund?

 1. Med utgångspunkt från utomstående källor. Instanser som FN, EU, välgörenhetsorganisationer, vetenskapliga samfund och tankesmedjor bidrar till att fortlöpande forma vår värdegrund. Om den allmänna opinionen och partiets väljare ändrar sig i olika frågor måste även vi vara beredda på att omvärdera våra värdegrunder.
 2. Med utgångspunkt från en gammal och etablerad ideologi, filosofi, religion, princip eller visdom.
 3. Med utgångspunkt från våra grundare och efterträdande i ledande ställning. Det är deras idéer och åsikter som utgör kärnan i partiets värdegrund och förväntas samla likatänkande. Så länge partiets kärngrupp anser att denna värdegrund är korrekt finns det ingen anledning att låta sig styras av utomstående källor eller opinion.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige Vi använder öht inte begreppet ”värdegrund”. Byter man ut ordet ”värdegrund” mot ”politik” i svarsalternativet C, så beskriver det oss väl.  
Den onda kycklingen C  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna A och B.  
Liberalerna   B. Till exempel den amerikanska självständighetsdeklarationen.
Medborgerlig samling Vi utformar vår ideologi utifrån perspektiv och erfarenheter från alla tre områdena i en god blandning.  
Moderaterna   A, B och C. Vår utgångspunkt är en liberalkonservativ ideologi.
Miljöpartiet

 

A, B och C.
Socialdemokraterna Lund   En kombination av i första hand B (marxism), sedan A (FN’s mänskliga rättigheter) och C.
Socialdemokraterna Malmö   B, Socialism.
Socialisterna- Välfärdspartiet C  
Sverigedemokraterna   A
Vänsterpartiet   B (marxism).

 


Samhällsproblemens orsak och verkan


 

Tenderar samhällsproblem generellt grunda sig på:

 1. Resursbrist och fördelningsfrågor. Befintliga system, kunskaper och vetenskaplig konsensus är adekvata för att lösa dessa problem.
 2. System- och kunskapsfel. Om vi fortsätter att lägga mer resurser på befintliga system så kommer inga problem att lösas. Systemen måste göras om från grunden och kunskaper omvärderas.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige B  
Den onda kycklingen B  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna A och B.  
Liberalerna   B
Medborgerlig samling Helt givet att dagens system som är samhällsförstörande behöver nydanas och till viss del raseras.  
Moderaterna   B
Miljöpartiet   Vill ej svara A/B. Vi är dock ett av de mest systemkritiska partierna.
Socialdemokraterna Lund   Vill ej ge svar.
Socialdemokraterna Malmö   A och B.
Socialisterna- Välfärdspartiet B  
Sverigedemokraterna   B
Vänsterpartiet   A


Vad är den egentliga huvudorsaken till de flesta problem i världen?

 1. Resursbrist och fördelningsfrågor. Brist på resurser för att tillgodose allas grundläggande behov, mänskliga rättigheter och utbildning. Resurser når inte ut till de behövande på grund av bland annat krig, konflikter och brist på demokrati. Kunskapsbrist bland den fattiga delen av världens befolkning.
 2. System- och kunskapsfel bland den rika delen av världens befolkning. Styrande politiker och inflytelserika ”filantroper”, makthavare och mainstream media förmedlar en skev verklighetsuppfattning, vilket bidrar till en felaktig användning av jordens resurser och att människor i fattiga länder hamnar i beroenden.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige Tre saker: materiella realiteter (”resurser” om man så vill), folklig kultur (i förekommande fall), den styrande klassens kultur. Inbördes relation mellan dessa är olika i olika samhällen.  
Den onda kycklingen B  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna A  
Liberalerna   A
Medborgerlig samling Så enkelt kan man inte beskriva världens problem av idag.  
Moderaterna   Passar. Mycket beror på okunskap och kompetensbrist.
Miljöpartiet   Vill ej svara A/B. Vi är dock ett av de mest systemkritiska partierna.
Socialdemokraterna Lund   Vill ej ge svar. Samhället är för komplext för att kunna svara på en sådan fråga. Frågan är märklig.
Socialdemokraterna Malmö   Lutar åt A
Socialisterna- Välfärdspartiet A  
Sverigedemokraterna   A
Vänsterpartiet   B


Vad är det grundläggande problemet med skolan?

 1. Resurs- och fördelningsfel. Vi behöver tillsätta pengar till att utbilda fler lärare/speciallärare/specialpedagoger, höja lönerna, minska klasserna, upprusta skolorna och begränsa vinstuttag.
 2. System och kunskapsfel. Bristfällig undervisning i förhållande till skoltiden. Lärarutbildningen innehåller föråldrade pedagogiska metoder som katederundervisning, korvstoppning, bokläsning och hemläxor. Det läggs för lite fokus på frågor som till exempel praktisk kunskap, personlig och social utveckling, ansvarstagande, ledarskap, hushållsekonomisk kompetens och demokratisk färdighet. Lärarna har för dålig kompetens kring individanpassad undervisning och ordningsfrågor. Eleverna utsätts för skadlig stress.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige Framförallt B, men vi de exempel som ges i svarsalternativet sympatiserar vi inte med. Det är t.ex. för lite katederundervisning i skolan. Samtidigt är det sant att låga löner till lärare har skapat ett i någon mening dåligt lärarkollektiv.  
Den onda kycklingen A  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna Till viss del A.  
Liberalerna   A
Medborgerlig samling De två givna alternativen ger ingen vägledning mot det som är skolans stora problem. Det stora problemet är den totala socialiseringen som skolan drabbats av sedan införandet av enhetsskolan på 1960-talet. Alla läroplaner är impregnerade med postmodernismens alla avarter och värre blir det för varje gång de uppdateras. Kunskapsföraktet är monumentalt bland de styrande inom skolan, särskilt hos Skolverket och Skolinspektionen.  
Moderaterna   A och B.
Miljöpartiet   Lutar mot A. Vi fokuserar på praktisk politik.
Socialdemokraterna Lund   Vill ej ge svar.
Socialdemokraterna Malmö   A
Socialisterna- Välfärdspartiet A  
Sverigedemokraterna   A
Vänsterpartiet   A

 

Vad är det grundläggande problemet med den ökade mobbningen samt den ökade depressionen bland skolungdomar?

 1. Resursbrist. Vi behöver fler kuratorer/psykologer och stödpersonal till lärarna. Socialtjänsten måste effektiviseras. Skolmiljön måste förbättras. Mer resurser till utsatta områden.
 2. System- och kunskapsfel. Lärarutbildningen är bristfällig. Pedagogiken är inte engagerande och anpassad till individens intressen. Lärarna får inte lära sig att uttrycka auktoritet och upptäcka och ta itu med mobbning i klassrummet och på skolgården. Utsatta områden ska arbetas bort i stället för att ges mer resurser.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige B, ett typiskt systemfel. Elever som plågar sin omgivning ska tas ur den vanliga skolan och förvisas till ställen där de inte kan skada andra. Det finns inga sätt idag att hantera saken idag.  
Den onda kycklingen B  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna A  
Liberalerna   Svårt att svara A/B då mestadelen av sådan mobbing sker utanför skolan, till exempel i sociala medier.
Medborgerlig samling Varför ställer ni orealistiska alternativ mot varandra hela tiden. Dessa är inte ens nära att beröra kärnan till problemet, nämligen den totala nedtryckningen av hela Sveriges befolkning till en grå okunnig massa. Det är klart att människor och främst ungdomar blir stressade när de inte ser någon framtid.  
Moderaterna   A och B. Mycket sker på sociala medier.
Miljöpartiet   Lutar mot A. Anser inte att mobbningen är ett problem som har ökat.
Socialdemokraterna Lund   A och B.
Socialdemokraterna Malmö   A
Socialisterna- Välfärdspartiet B  
Sverigedemokraterna   B
Vänsterpartiet   A


Vad är det grundläggande problemen med äldrevården?

 1. Resursbrist. Det behövs mer vårdpersonal och fler vårdhemsplatser. Lönerna ska höjas och köerna till sjukvården minskas.
 2. System- och kunskapsfel. De äldre får felaktig sjukvård och kosthållning. Utbildning för vårdpersonal är bristfällig vilket leder till svårigheter och risker i kommunikation. Det finns en kunskapsbrist gällande äldres liv och behov och hälsa. Vårdhem anläggs på fel platser och i opassande miljö, och omställningen orsakar stress.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige A och B är lika sanna och beskriver båda väl vår uppfattning.  
Den onda kycklingen B  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna A och till viss del B, det måste finnas bättre kunskap kring de äldres liv och behov.  
Liberalerna   B
Medborgerlig samling Det är precis samma fenomen i alla offentliga system. Tron på att det går att administrera fram god service. Alla dessa verksamheter översvämmas av administratörer och chefer som inte har en susning om hur verksamhet i sig fungerar, men har till uppgift att styra densamma.  
Moderaterna   A och B
Miljöpartiet   Lutar mot A.
Socialdemokraterna Lund   A och B.
Socialdemokraterna Malmö   A
Socialisterna- Välfärdspartiet B  
Sverigedemokraterna   B
Vänsterpartiet   A


Vad är det grundläggande problemet inom sjukvården?

 1. Resursbrist. Vi behöver utbilda fler läkare och sjukpersonal så att vårdköerna kortas och fler får snabbare tillgång till skolmedicin. Vissa löner behöver höjas. Vi behöver främja läkemedelsindustrins utveckling av effektiva och billigare receptbelagda läkemedel.
 2. System- och kunskapsfel. Den västerländska skolmedicinen vilar på fel grund och läkarutbildningen är bristfällig. Den innehåller bristfälliga kunskaper om naturliga metoder till självläkning och fokuserar på långtidsbehandling av symptom i stället för orsaken till sjukdom. Den kan knappt bota några sjukdomar, trots miljardsatsningar under flera decennier. Med en holistisk, funktionsmedicinsk och ortomolekylär inriktning skulle antalet långtidssjuka markant minska och det skulle behövas färre läkare och mindre resurser inom vården.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige A. Kommentar: frågeställaren blandar ihop det mer generella ämnet ”hälsa” med det avgränsade ”sjukvård”.  
Den onda kycklingen A  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna A  
Liberalerna   A. Det är även en organisatorisk och administrativ fråga.
Medborgerlig samling Se svar kring äldrevården.  
Moderaterna   A och B
Miljöpartiet   A. Miljöpartiet har gått mer från B mot A.
Socialdemokraterna Lund   Vill ej ge svar.
Socialdemokraterna Malmö   A
Socialisterna- Välfärdspartiet A  
Sverigedemokraterna   A
Vänsterpartiet   A


Vad är det grundläggande problemet med det ökande våldet i samhället?

 1. Resursbrist. Poliserna behöver bli fler, få högre löner och bättre arbetsvillkor. Det behövs satsningar på övervakning, socialtjänst, skola, kuratorer/psykologer/socialsekreterare och andra relaterade system. Straffen kan behöva skärpas.
 2. System- och kompetensbrist. Bristfällig skola, integration och arbetsförmedling. Bristande engagemang för att ta itu med frågor som till exempel hederskultur och skolmobbing.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige B, med tillägget att ”integration” är ett hittepåord som vi öht inte fäster någon betydelse vid. Det bör också poängteras att blotta existensen av stora grupper invandrare från vissa kulturer medför ökande våld. Företräder man den bisarra uppfattningen att dessa människors kulturs tillkortakommanden kan ”integreras” bort, så är väl både A och B möjliga svar. Vi menar att invandringsproblemen är en fråga av A-svarskaraktär, i så motto att dessa människor fysiskt är här. Åker de hem så tar de en stor del av problemen med sig bort från Sverige.  
Den onda kycklingen B  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna A och B.  
Liberalerna   Varken A eller B. Det klassiska våldet med gruppslagsmål har inte ökat. Det har minskat avsevärt sedan medeltiden.
Medborgerlig samling Import av stora grupper av våldsbejakande samhällsomstörtare tillsammans med en oförmåga eller kanske till och med ovilja inom polis- och rättsväsendet att hantera denna situation.  
Moderaterna   A och B
Miljöpartiet   Passar på den frågan.
Socialdemokraterna Lund   A och B.
Socialdemokraterna Malmö   Lutar mot A, men även B.
Socialisterna- Välfärdspartiet B  
Sverigedemokraterna   A
Vänsterpartiet   B


Vad är det grundläggande problemen inom polisen?

 1. Resursbrist. Polisbudgeten behöver öka. Fler poliser behöver utbildas och mer pengar avsättas till polisutrustning och övervakningskameror.
 2. Systemfel. Man fokuserar inte på kärnverksamheten utan drunknar i byråkrati. ”Polisen förstår inte verksamheten … Polisledningen behöver sparkas och bytas ut”, som en känd kriminolog och TV profil uttryckte det.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige B överensstämmer närmast ordagrant med vår uppfattning.  
Den onda kycklingen B  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna A  
Liberalerna   B
Medborgerlig samling Se svar om äldrevården samt att postmodernismen har tagit över även denna institution.  
Moderaterna   A och B.
Miljöpartiet   Passar på den frågan.
Socialdemokraterna Lund   A och B.
Socialdemokraterna Malmö   Lutar mot A, men även B.
Socialisterna- Välfärdspartiet B  
Sverigedemokraterna   B
Vänsterpartiet   B

 

Vad är den grundläggande orsaken till trafikstockningen i storstäder?

 1. Resursbrist och ökande bilpark. Det behövs mer resurser till utbyggnad av lokaltrafik, reducering av biljettpris på kollektiva färdmedel, miljöbilspremier, ombyggnad av vägar till gågator samt trafikövervakningssystem med kameror och fler anställda parkeringsvakter.
 2. Systemfel. Dålig stadsplanering på grund av kompetensbrist. Bilar cirkulerar omkring i staden eftersom det finns få gratis parkeringsplatser för både kommuninvånare och turister. Det byggs för många hinder i trafiken som till exempel vägbulor och stadscykelparker. Lokaltrafiken orsakar stopp i trafiken genom ogenomtänkta busshållplatser och bussar som tar allt fler människor och har färre avgångar, i stället för mindre bussar med fler avgångar. Många människor varken kan eller vill åka kollektivt på grund av till exempel företagsverksamhet, tidsbrist, bagagebegränsning, stress, smittorisk och kriminalitet.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige A, på så sätt att resurser har inte ökat i takt med befolkningsökningen. B är även det något vi kan ställa oss bakom.  
Den onda kycklingen A  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna B  
Liberalerna   A + B.
Medborgerlig samling Fel balans mellan tillgång och behov av vettiga trafikalternativ.  
Moderaterna   B
Miljöpartiet   Lutar mot A, håller med på reducering av biljettpris, satsning på kollektiva färdmedel och miljöbilspremier och ombyggnad av vägar till gågator.
Socialdemokraterna Lund   För komplext för att svara A eller B.
Socialdemokraterna Malmö   A
Socialisterna- Välfärdspartiet A  
Sverigedemokraterna   B
Vänsterpartiet   A


Vad är det grundläggande problemet med den svenska naturen?

 1. Resursbrist. Mer pengar måste avsättas till bildandet av naturreservat, artbevarande projekt samt ersättning till markägare.
 2. Ansvarsfördelning. Privata ägare måste kunna bestämma mer över sin egen mark.
 3. Misskötsel. Vi har ett skogsbruk och markanvändning som inte tar hänsyn till biologisk mångfald och rekreation, bland annat genom kalavverkning. Skogsbruket måste göras om från grunden. Markägare måste ha klara regler för hur de ska sköta skogen på ett sätt som är mer gynnsamt för rekreation, folkhälsa, turism och biologisk mångfald än vad som sker idag.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige C ligger nära vår uppfattning. Dock finns det delar i både A och B som är sanna också.  
Den onda kycklingen B  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna A  
Liberalerna   En blandning av A och B.
Medborgerlig samling Fascinerande att era frågor i princip aldrig är så öppna att de täcker in de verkliga problemen utan att allt ska beskrivas utifrån er begränsade agenda. God dag yxskaft blir mitt svar här.  
Moderaterna   B
Miljöpartiet   C
Socialdemokraterna Lund   A samt C.
Socialdemokraterna Malmö   A och lite C.
Socialisterna- Välfärdspartiet B  
Sverigedemokraterna   C
Vänsterpartiet   Lutar åt C.


Vad är det grundläggande problemet med det svenska jordbruket?

 1. Klimatförändringarna. Bönderna får inte tillräckligt med resurser för anpassning till klimatförändringarna
 2. Konkurrens och produktionsfrågor. Bönderna kan inte konkurrera på samma villkor som utländsk matproduktion. De måste få ersättning för stigande bränslepriser. För liten livsmedelsproduktion, export och förädling.
 3. System- och kunskapsfel. Det råder en misskötsel av markanvändning. Jordarna utarmas och dess innehåll av mikrobiologiskt liv försvinner. Förlegade kunskaper hos Jordbruksverket och SLU om hur jordbruk ska bedrivas för att ge en bra avkastning av grödor som är hälsosamma, näringsrika och giftfria samt motståndskraftiga för insektsangrepp och klimatförändringar.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige B och C. Jordbruket måste återigen göras till en nationell angelägenhet, både i produktionsmål och frågor om biologisk påverkan. Att mineralvatten på Pressbyrån kostar mer än mjölk, samtidigt som jordbruk läggs i träda är rent ut sagt sinnessjukt.  
Den onda kycklingen A  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna A  
Liberalerna   Avvaktar vetenskallig konsensus i frågan.
Medborgerlig samling Se svar ovan. Ni har ju tappat verklighetsperspektivet totalt.  
Moderaterna   B. Vissa bönder vill bedriva hållbart växelbruk, men har inte råd.
Miljöpartiet   Lutar mot C.
Socialdemokraterna Lund   Vill ej ge svar.
Socialdemokraterna Malmö   Passar på den frågan. Hänvisar till hemsidan.
Socialisterna- Välfärdspartiet A  
Sverigedemokraterna   B
Vänsterpartiet   B


Vad är den huvudsakliga orsaken till det allvarligaste miljöproblemet som världen står inför?

 1. Utsläpp av växthusgaser. Människans utsläpp av växthusgaser där koldioxid är den värsta av dem alla och orsakar en global uppvärmning.
 2. Misskötseln av jord- och skogsbruksmark. ”Den gröna revolutionen” har förvärrat ökenspridningen, ökat den globala uppvärmningen, minskat den biologiska mångfalden samt orsakat övergödning och fiskdöd i våra hav. Den har gjort u-landsbönder ekonomiskt beroende av multinationella företag som säljer bekämpningsmedel och GMO vilka har decimerat antalet insekter – något som forskare anser vara den största massutrotningen någonsin.
 3. Utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen (kemikalier, trafikföroreningar, bekämpningsmedel, läkemedelsrester) i naturen och i våra hem.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige B och C. Vi förkastar helt A.  
Den onda kycklingen A  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna A och B  
Liberalerna   A
Medborgerlig samling Återigen totalt verklighetsfrånvänt. Öppna era ögon och se er omkring är mitt förslag.  
Moderaterna   A, B och C.
Miljöpartiet   Inget av alternativen. Orsaken ligger inom synen på hur vi ser naturen i förhållande till människan.
Socialdemokraterna Lund  

Vill ej ge svar.

Socialdemokraterna Malmö   Klimat och miljö skiljer sig åt. Utifrån miljön så är svaret A, B och C, men mest A.
Socialisterna- Välfärdspartiet A  
Sverigedemokraterna   B
Vänsterpartiet   Lutar åt A

 


Demokratiska frågeställningar


Är Sverige en fullvärdig demokrati?

 1. Ja. Vi ska vara nöjda. Sverige ligger på plats 4 i demokratiindex och vi har ett relativt högt valdeltagande.
 2. Nej. Demokrati betyder folkstyre och förutsätter en fri debatt, tillgång till oberoende och granskande media samt ett utbrett deltagande i politiska forum, men vi ser en oroväckande låg och sjunkande nivå inom alla dessa områden i Sverige. Allt fler frågor klassas som tabu i media, åsiktkorridoren krymper, oliktänkande motarbetas och tillåts inte tillräckligt med plats i public service. Samhället brister i den demokratiska skolningen hos nyanlända från länder med lågt demokratiindex.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige B är en beskrivning vi helt ställer oss bakom.  
Den onda kycklingen A  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna A  
Liberalerna   A
Medborgerlig samling Återigen styr ni in svaren för att passa er agenda. Ni är i egetnlig mening inte ett dugg intresserade av min elelr vår synpunkt på detta.  
Moderaterna   B
Miljöpartiet   A
Socialdemokraterna Lund   A
Socialdemokraterna Malmö   A. Viktigt med en ständig förbättring.
Socialisterna- Välfärdspartiet B  
Sverigedemokraterna   B
Vänsterpartiet   A


Har vi ett problem med demokratisk skolning i grundskolan?

 1. Nej. Inget övergripande problem, men det kan eventuellt vara något att se över.
 2. Ja. Det råder en oroväckande frånvaro av demokratisk träning i den svenska skolan.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige Vi anser att svensk skola är en politisk påverkansoperation. Elever ges politisk fostran som det i te ska vara det allmännas uppgift att ge.  
Den onda kycklingen B  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna A  
Liberalerna   A
Medborgerlig samling Vad avser ni med demokratisk skolning?  
Moderaterna   B. Skolorna inbjuder inte till politiskt deltagande i Malmö.
Miljöpartiet   Vet inte.
Socialdemokraterna Lund   A
Socialdemokraterna Malmö   A
Socialisterna- Välfärdspartiet A  
Sverigedemokraterna   B
Vänsterpartiet   A


Har vi ett problem med journalistiken i Sverige?

 1. Nej. Inget övergripande problem, men det kan vara något att se över.
 2. Ja. Det råder en frånvaro av äkta journalistik i detta land. Den journalistiska utbildningen har influerats av ensidiga politiska uppfattningar samt en osund politisk korrekthet vilket har lett till en brist på rakryggad och oberoende granskning.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige B är en ut ärkt beskrivning av sakernas tillstånd.  
Den onda kycklingen A  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna A  
Liberalerna   B
Medborgerlig samling Svaret på frågan beror på vilket perspektiv man lägger på det hela. De som bekänner sig till postmodernismen ser inga problem. Övriga ser varierande grad av problem. Detta eftersom de som är ”troende! Anser sig ha rätt att gruppera människor i grupper med olika åsatt värde, trots att de envist framhärdar felöversättningen ”människors lika värde”.  
Moderaterna   B
Miljöpartiet   A
Socialdemokraterna Lund   A (personlig åsikt).
Socialdemokraterna Malmö   A. Superviktigt med oberoende granskning.
Socialisterna- Välfärdspartiet B  
Sverigedemokraterna   B
Vänsterpartiet   A


Bör public service ge mer utrymme till registrerade och valbara partier utanför riksdagen?

 1. Nej. Valbara partierna utanför riksdagen behöver inte mer uppmärksamhet i public service än vad de har idag.
 2. Ja. Det är självklart att seriösa partier utanför riksdagen också får mer tid att synas och höras i public service. Det borde vara ett av deras demokratiska huvuduppdrag.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige B. Det borde lagstadgas. Varje val ska vara en fri konkurrensutsättning av den politiska makten. Inte endast en omfördelning av mandat mellan de etablerade partierna.  
Den onda kycklingen B  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna Ingen åsikt.  
Liberalerna   B. Om dessa partier lever upp till ett minimummått på seriösitet och bygger på grundläggande värderingar.
Medborgerlig samling Självklart ska PS om den finns ge likvärdigt utrymme för alla utan grundläggande styrning via värderingar utifrån postmodernismen m fl avarter.  
Moderaterna   Upp till media och partierna.
Miljöpartiet   Passar på den frågan.
Socialdemokraterna Lund  

A (personlig åsikt).

Socialdemokraterna Malmö   Ingen åsikt.
Socialisterna- Välfärdspartiet B  
Sverigedemokraterna   B
Vänsterpartiet   B


Bör public service starta en egen TV- och radiokanal som endast ägnas åt politik och demokrati?

 1. Nej.
 2. Ja.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige Vi är inte främmande för den idén men har inte tagit ställning i frågan (ännu).  
Den onda kycklingen B  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna Ingen åsikt.  
Liberalerna   A. Om politiken får en separat kanal, utan blandat innehåll, finns risk för att den hamnar i skuggan.
Medborgerlig samling Klart olämpligt såvida den inte finansieras direkt vi de partier som har direkt nytta av en sådan.  
Moderaterna   Public service bör fokusera på samhällsfrågor i stället för underhållning.
Miljöpartiet   Passar på den frågan.
Socialdemokraterna Lund   Vill ej ge svar.
Socialdemokraterna Malmö   Ingen åsikt.
Socialisterna- Välfärdspartiet A  
Sverigedemokraterna   B
Vänsterpartiet   A (personlig åsikt).

 

Ordnar kommunerna tillräckligt med politiska och demokratiska arenor och forum för sina medborgare mellan valen?

 1. Ja.
 2. Nej.
  Officiellt svar Svar från valstuga
Alternativ för Sverige Det är en helt eftersatt fråga.  
Den onda kycklingen B  
Knapptryckarna Vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken.  
Kristdemokraterna Ingen åsikt.  
Liberalerna   A
Medborgerlig samling Omöjlig fråga att besvara eftersom spridningen mellan hur olika kommuner gör är enorm.  
Moderaterna   B. Inte i Skåne.
Miljöpartiet   Lite osäker men lutar åt A. Tar upp ett exempel på partiets delaktighet vid bokbord vid Spyken i Lund.
Socialdemokraterna Lund   A (personlig åsikt).
Socialdemokraterna Malmö   Bra i Malmö, osäker på övriga landet.
Socialisterna- Välfärdspartiet B  
Sverigedemokraterna   B
Vänsterpartiet   A

Analys av svarsalternativ


Partiernas syn på resurs- kontra systemproblematik inom samhällsproblemens orsaker

Partier rangordnade efter systemkritiska svar (B)

Parti Antal B-svar
Den onda kycklingen 7
Sverigedemokraterna 7
Alternativ för Sverige 5
Socialisterna- Välfärdspartiet 5
Vänsterpartiet 5
Moderaterna 4
Liberalerna 3
Kristdemokraterna 1
Miljöpartiet 1
Medborgerlig samling 0
Knapptryckarna 0
Socialdemokraterna Lund 0
Socialdemokraterna Malmö 0

Partier rangordnade efter resursfokuserade svar (A)

Parti Antal A-svar
Socialdemokraterna Malmö 9
Kristdemokraterna 8
Vänsterpartiet 6
Socialisterna- Välfärdspartiet 5
Miljöpartiet 5
Den onda kycklingen 4
Sverigedemokraterna 4
Liberalerna 3
Alternativ för Sverige 2
Moderaterna 0
Knapptryckarna 0
Medborgerlig samling 0
Socialdemokraterna Lund 0

Våra kommentarer: Den kvinnliga representanten för Socialdemokraterna vid deras valstuga i Lund hade svårt att förstå och svara på frågorna och tyckte de var felformulerade. Partiet Knapptryckarna inkom den 11/9 med en justering av sina svar. Partiet ville vara tydlig med att de inte har några egna åsikter utan att det bygger på folkomröstningar, vilket vi accepterade som skäl til att ändra deras svar på alla frågor till "vi kan inte svara förrän vi har röstat om saken".

Startsida